موسسه گوته

موسسه گوته

موسسه گوته موسسه فرهنگی آلمان است که در سراسر جهان فعالیت می کند.

موسسه گوته ترویج دانش زبان آلمانی در خارج از کشور است و همکاری فرهنگی بین المللی را پرورش می دهد. این همچنین یک تصویر جامع از آلمان را با ارائه اطلاعات در مورد زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور تحویل می دهد.

این موسسه با استفاده از شبکه موسسه گوته، مراکز گوته، جوامع فرهنگی، مراکز گفتگوی آلمان، اتاق های مطالعه و مراکز آزمون و زبان، این موسسه شاهد چالش های بزرگ جهانی در زمینه سیاست های فرهنگی و آموزشی خارجی برای بیش از 50 سال است.

موسسه گوته در مشارکت و همکاری با پروژه های بین رشته ای کار می کند که اثر پایدار دارند. شبکه جهانی آن برای کیفیت عالی و ارتباط مستقیم با دیگران است. این دسترسی به دانش و اطلاعات مربوط به آلمان را فراهم می کند و از فرصت هایی که به وسیله گفتگوی بین فرهنگی به دست می دهد، به منظور دستیابی به پیشرفت قابل توجهی از سایر نقاط جهان به سوی آلمان به دست می دهد.

موسسه گوته دارای 136 موسسه و 11 اداره ارتباطات در 92 کشور است. مؤسسات انفرادی به یک موسسه منطقه ای (به عنوان مثال قاهره برای منطقه شمال آفریقا / خاورمیانه) اختصاص داده می شوند و حمایت زبان و فرهنگی و همچنین اطلاعاتی را که مخصوص مهاجرت به مؤسسه است، ارائه می دهند. دفتر مرکزی گوته در مونیخ مستقر است و مؤسسات داخلی در نقاط مختلف آلمان قرار دارد.