حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Aggregate سنگدانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alevin نوزاد ماهی دارای کیسه زرده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Algae جلبك - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Algae جلبک (ها) / گاوآب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Algal جلبکی / خزه‏ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Algal bloom شكوفایی جلبكی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Algal growth رشد جلبکی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Algal respiration تنفس جلبکی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Algal settling ته نشینی جلبك - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Algas جلبک (ها) / گاوآب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alien species گونه‌های خارجی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alignment راستا / مسیر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alkaline قلیایی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alkaline water قلیایی آب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alkalinity قلیاییت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Allometric function تابع رشدسنجی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial cone مخروط افکنه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial deposit ته‌نشست آبرفتی/ آبرفت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial fan مخروط افکنه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial fan delta دلتای بادبزنی / دلتای مخروط افکنه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial island جزیره آبرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial plain دشت آبرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial river رودخانه آبرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial sinkhole منجلاب آبرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial stream راه‌آبه آبرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial terrace پادگانه آبرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvial watercourse آبراهه آبرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluviation ته‌نشینی / آبرفت‌گذاری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvion آبرفت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alluvium آبرفت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alpha diversity (α-diversity) تنوع زیستی آلفا - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Alternative bars پشته‌های متناوب / رسوب توده‌های متناوب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Ambient water quality كیفیت طبیعی آب جاری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Ammonia آمونیاک - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Ammonia toxicity سمیت آمونیاكی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Amphidromous گونه آمفی درومس - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Anabranch رود برگردان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Anadromous گونه آنا درومس - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Anaerobic بی هوازی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Anastomosing شاخه‌رود / چند شاخه‌ای / شاخابه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Angle of repose زاویه‏ ایستایی / زاویه قرار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Angled baffle زائده زاویه‌دار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Angled-section مقطع زاویه‌دار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Angular گوشه‌دار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Annual discharge بده سالانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Annual exceedance probability (AEP) احتمال فراتر سالانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Annual flood سیل سالانه / سیلاب سالانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Annual peak daily flood حداکثر سیل روزانه / بیشینه روزانه سیل سالانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Annual peak flood سیل سالانه / سیلاب سالانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Antecedent stream پایسته رود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)