حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Coulee خندق / آبکند - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Counter berm سکوی پنجه / پنجه پوش - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Countermeasures روش‌های پیشگیری / روش‌های مقابله - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Countersunk culvert آبگذر تر بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cove خور - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Creek رود / جویبار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Creep خزش - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Crevasse شاخابه / انشعاب رود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Crib چوب‌بست - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Crib dam چوب‌بند - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Critical facilities تسهیلات حیاتى - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Critical velocity سرعت بحرانی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cross bedding لایه بندی مورب/ لایه بندی چلیپایی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cross section مقطع عرضی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cross-boundary river رودخانه مرزی / رودخانه تقاطع مرزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Crossing گذرگاه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cruising swimming speed سرعت شنای گشت و گذار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Crump weir سرریز کرامپ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Culvert آبگذر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Current meter سرعت سنج - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Curved weir سرریز قوسی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cutbank دیواره خارجی / کناره فرسایشی/ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cut-off میان­بری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cutoff channel آبراهه میانبر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cut-off channel آبراه میانبر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cutoff ratio نسبت میانبری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cut-off wall دیوار آب بند - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Daily flood peak بیشینه روزانه سیل/ حد اکثر سیل روزانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Dam سد - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Dam breach شکافت سد / شکست سد - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Dam break شکست سد - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Dam removal حذف سد - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Dead capacity حجم مرده / ظرفیت مرده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Dead storage حجم مرده / ظرفیت مرده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Deadlock / Dead lock مهار / لنگرگاه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Deadman / Dead man مهار / لنگرگاه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Debris واریزه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Debris basin حوضچه واریزی / حوضچه واریزه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Debris cone مخروط افکنه واریزه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Debris dam سد واریزی / سد واریزه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Debris flow جریان واریزه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Debris torrent تند واریزه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Decomposition تجزیه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Decreed water right حقابه حکم دار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Dedications (water) وقف (آب) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Deflectors انحراف‌دهنده‌ها - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Degradation ترازکاهی (بستر) / فرو رفت (بستر) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Degrade ترازکاهی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Degrading river رودخانه ترازکاه / رودخانه فرسایشی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Degree of sinuosity درجه پیچش - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)