حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Community (Environmental) جامعه (زیستی) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Community of Interests نظریه حاکمیت مشترک/ اجماع منافع - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Compact call الزام تاثیر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Compensatory storage ذخیره جایگزین - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Complete metamorphosis دگردیسی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Complete mixing اختلاط كامل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Compound weir سرریز مرکب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Computational Fluid Dynamics (CFD) دینامیک سیالات محاسباتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Concave bank دیواره مقعر / کاو کناره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Concentrated flow جریان متمرکز آبراهه ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Concordant flows جریان‌های همگام - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conditional water permit مجوز آبی مشروط - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conditional water right حقابه مشروط - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cone مخروط افکنه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Confined floodplain سیلابدشت بسته / تنگ رود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Confined river valley دره رودخانه بسته / دره تنگ رود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Confluence پیوندگاه/ به‌همرود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Consent decree (water) حکم اجازه (آب) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Consequent stream پیشارود / آبراهه اصلی / شاخه اصلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conservancy district منطقه حفاظت‌شده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conservation district منطقه حفاظتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conservative substance ماده پایدار / ماده پایستار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Constriction scour آبشستگی تنگ‌شدگی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Constructed wetland تالاب انسان ساخت / تالاب مصنوعی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Constructional delta دلتای انسان ساخت / دلتای مصنوعی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Contact load بار تماسی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Contaminant آلاینده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Contiguous river رودخانه محاذی / رودخانه مشترک مرزی / رودخانه مرزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Contingency planning برنامه ریزى رویداد احتمالى - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Continuous stream آبراهه دائمی / جریان دائمی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Contraction scour آبشستگی تنگ‌شدگی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Control structure سازه کنترل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Convection همرفت / انتقال گرما - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Convective storm طوفان (رگبار) همرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Convention پیمان / معاهده / کنوانسیون - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Convergent guide bank دیوار هادی همگرا - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Convex bank دیواره محدب / کوژ کناره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conveyance capacity ظرفیت انتقال - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conveyance facilities سازه‌های انتقال - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conveyance loss تلفات انتقال - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Conveyance system سامانه انتقال - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coping capacity ظرفیت سازگاری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Core هسته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Core wall دیوار هسته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Corner baffle زائده های گوشه­ ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Corrective disaster risk management مدیریت اصلاحى خطر بلایا / مدیریت اصلاحى خطر سانحه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Corrective flood disaster risk management مدیریت اصلاحى خطر بلای سیلاب / مدیریت اصلاحى خطر سانحه سیلاب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Corrective flood risk management مدیریت اصلاحى خطر سیلاب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Correlative (water rights) حقابه وابسته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Corrosion خوردگی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)