حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Channel rectification اصلاح آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel regulation تنظیم آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel section مقطع آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel stabilization تثبیت آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel storage ذخیره آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel widening تعریض آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channeling اصلاح مسیر (آبراهه) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channelization اصلاح مسیر (آبراهه) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channelized river رودخانه بسامان شده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Characteristic discharge بده مشخصه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Check dam سد رسوبگیر / سد تنظیمی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Chevron baffle موانع V شکل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Chlorophyll سبزینه / کلروفیل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Chronic toxicity سمیت مزمن - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Chute تنداب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Chute and pool تنداب و گوداب / تنداب و چالاب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Circular culvert (Pipe culvert) آبگذر دایره‌ای/ آبگذر لوله‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Clay خاک رس - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Clay plug انسداد پیچان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Clay-based watercourse آبراهه با بستر رسی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Clean lake دریاچه پاک - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Clean river رودخانه پاک - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Clean Water Act (USA) قانون آب پاک (فدرال آمریکا) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Clear water flow جریان آب صاف / جریان آب زلال - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Climate change تغییر اقلیم - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Closed basin حوضه بسته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Closed groin آبشکن بسته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Closed groyne آبشکن بسته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Closed lake دریاچه بسته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Closing dike بستاب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coarse woody debris flow جریان واریزه درختی / جریان درخت واریزه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coarse-bed river رودخانه بستر درشت دانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coastal area ناحیه ساحلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coastal flood سیلاب ساحلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coastal floodplain سیلابدشت ساحلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coastal saltmarsh تالاب آب شور ساحلی/ تالاب ساحلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coastal water آب ساحلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cobble قلوه سنگ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cofferdam بنداب / فرازبند / نشیب‌بند - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cohesive material مصالح چسبنده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cohesive sediment رسوب چسبنده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cohesive soil خاک چسبنده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coldwater river رودخانه سردآبی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coleoptera قاب‌بالان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coliform کلیفرم - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Coliform bacteria باكتری كلیفرم - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Colluvial deposit نهشته کوهرفتی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Colluvial fan مخروط‌افکنه واریزه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Colluvium کوهرفت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Common deltas دلتاها / دلتاهای معمول - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)