حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Burst swimming speed سرعت شنای انفجاری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bypass channel آبراه کنارگذر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bypass fishway راه ماهی کنارگذر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cable groyne آبشکن کابلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Call (water right holder) احضار (حقابه بر) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Call the river درخواست آب‌بران رودخانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Canal کانال - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Canalization کانال‌سازی/ آبراه‌سازی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Canceled water right حقابه نامعتبر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cannibalism همجنس خواری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Capacity ظرفیت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Capacity building ظرفیت‌سازی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Capacity development توسعه ظرفیت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Carbonaceous کربنی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
carr راه آبی جنگلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cascade آبشارک / پلکانی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cascade failure شکست پیاپی / شکست زنجیره‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Catadromous گونه ماهی کاتادرومس - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Catchment حوضه آبریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Catchment area سطح حوضه آبریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Causeway میانگذر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Caving زیرکنی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cell (culvert) سلول/ مجرا - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cellular block revetment روکش بلوکی / روکش شطرنجی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Cementation هم‌چسبانی/ سیمانی شدن - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Certificate of water right گواهی حقابه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Certificated water right حقابه گواهی‌دار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Certified water right حقابه تایید شده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Change of water right تغییر حقابه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel alignment مسیر آبراهه / اصلاح مسیر آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel avulsion تغییر مسیر آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel bank دیواره آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel bar رسوب توده آبراهه / رسوب انباشت آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel bed بستر آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel centerline خط مرکزی آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel closure آبراهه بندی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel constriction همگرایی آبراهه / تنگ شدگی آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel cutoff میانبری آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel diversion انحراف آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel forming شکل یابی آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel forming discharge بده شکل یابی آبراهه/ بده غالب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel improvement بهسازی آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel incision تعمیق آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel lining پوشش کانال - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel lining پوشش آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel migration مهاجرت آبراهه / جابجایی آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel migration hazard area پهنه خطر جابجایی آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel migration zone کمربند جابجایی رودخانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Channel morphometry ریختار سنجی آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)