حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Biomass زیست‌توده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bio-mechanical methods روش‌های زیست سازه‌ای / روش زیست مکانیکی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biopassage ارتباط زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bio-structural methods روش‌های زیست سازه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bio-structural methods روش‌های زیست سازه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biota (aquatic) زیاگان (آبزی) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bio-technical means روش‌های زیست فناورانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bio-technical methods روش‌های زیست فناورانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biotial زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biotic/Biotial زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Blanket روکش - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Block carpet type ramp شیب‌راهه سنگریزه پوش - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Block cluster type ramp شیب راهه سنگریزه خوشه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Block ramp شیب راهه سنگریزه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Blockage زائده/ مانع - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Block-ramp fishway راه ماهی مانع دار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Blowout جوشش ماسه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
bog باتلاق / زمین باتلاقی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Boils جوشش ماسه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Borrow area منبع قرضه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bottom current جریان کف - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bottom guide vane صفحه هادی مستغرق - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bottom protection حفاظت کف - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bottomset كف نهشته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Boulder تخته سنگ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Boulder block ramp شیب راهه تخته سنگی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Boulder river رودخانه سنگلاخی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Boundary layer لایه مرزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Boundary river رودخانه مرزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Box culvert آبگذر جعبه‌ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Braid delta / Braidplain delta دلتای شریانی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Braid plain سیلابدشت شریانی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Braided شریانی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Braided channel آبراهه شریانی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Braided river شریانرود / رودخانه شریانی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Braiding of river channel شریانی شدن آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Breach شکافت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Breach formation ایجاد شکاف - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bridge پل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bridge opening دهنه پل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Broad-crested weir سرریز لبه پهن - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Brook جویبار / نهر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Brown trout قزل‌آلای خال‌قرمز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Buffer میانگیر / حائل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Buffer strip نوار میانگیر / نوار حائل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Build back better ساخت بهتر از قبل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Building codes كدهای ساختمانی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bulkhead دیوار ساحلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bulkhead gate دریچه حایل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bund خاکریز ساحلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)