حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Wholly rough turbulent flow جریان متلاطم کاملا زبر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Wier type structure سازه‌ سرریز سان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Wild river وحشی رود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Willow groyne / Willow groin آبشکن درختی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Windrow revetment پوشش ریسه­ ای - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Wing dam آبشکن - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Wing wall / Wingwall دیواره باله­ای / دیواره جانبی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Wise use of wetlands استفاده خردمندانه تالاب­ها - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Woven wooden mattress روکش چوب بافت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Yazoo stream همراه رود / موازی رود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Y-Groyne / Y-Groin آبشکن دو سرشاخه / آبشکن Y شکل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Young river جوانرود / رودخانه جوان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Young stream جوانرود / رود جوان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Youtful river رودخانه جوان / جوان رود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Youthful Stream رود جوان / جوانرود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Zero-rise flood fringe حاشیه مجاز سیلابرو - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Zero-rise floodway حد سیلابرو - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Zone of aggradation بازه تراز افزا (بستر) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Zone of degradation بازه ترازکاه (بستر) / بازه فرو رفت (بستر) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Zone of deposition بازه رسوبگیر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Zone of sedimenation بازه رسوبگذاری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Zone of sediment deposition بازه رسوبگیر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Zooplankton پلانكتون جانوری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)