حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Bed form شکل بستر / ریخت بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed form shape نمای شکل بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed level تراز کف - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed load بار بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed material مواد بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed material load بار مواد بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed roughness زیری بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed scarp شکست بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed scour آبشستگی بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed sediment رسوب بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed sediment load بار رسوب بستر / بار بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed sill کف پایه / آستانه کف - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed slope شیب کف - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed wave موج بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bedform سد نگهداشت بار بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed-load retention dam سد نگهداشت بار بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bedrock سنگ بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Beheaded stream بریده‌رود - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bell’s bund دیواره‏ هادی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bench سکو - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Benchmark نشانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bend پیچ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bend cut میان‌بری پیچ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bend scour آبشستگی پیچ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bend way / Bendway پیچ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bendway scour آبشستگی پیچ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bendway weir آبشکن مستغرق در پیچ آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Benthic کفزی / بستری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Benthic denitrification شوره ‏زدایی بستری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Benthic invertebrates بی‌مهرگان کفزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Benthic photosynthesis فتوسنتز کفزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Berm / Berme سکو / پله - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Beta diversity (β-diversity) تنوع زیستی بتا - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bifurication دوشاخگی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bioassessment ارزیابی زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biochemical oxygen demand (BOD) اكسیژن خواهی بیوشیمیایی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biodegradable زیست تخریب پذیری / زیست فروسایی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biodiversity تنوع زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bioengineering / Bio-engineering مهندسی زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bioengineering means روش‏های مهندسی زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bioengineering measures روش‌های مهندسی زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bioengineering methods روش‌های مهندسی زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biofouling جرم بیولوژیکی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bioindicators شاخص‌های زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bioinvaders موجودات مهاجم - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biological assemblages جامعه زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biological diversity تنوع زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biological hazard مخاطره زیستى - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biological methods روش‌های زیستی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Biological Nutrient Removal (BNR) پالایش زیستی مواد مغذی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)