حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Backwater pool حوضچه فراآب / حوضچه پنگاب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bacterial decomposition تجزیه باكتریایی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bad land بدبوم / هزار دره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Baffle مانع - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Baffle block pier مانع - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bandal نی سازه / نِی‌پَرِّه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bandalling نی سازه‌بندی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank caving زیرکنی دیواره / غارکنی دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank collapse فروپاشی دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank erosion فرسایش دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank failure گسیختگی دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank protection حفاظت دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank revetment پوشش دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank scour آبشستگی دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank slide لغزش دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank sliding لغزش دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank sloughing لغزش دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank sluice تخلیه‌کننده خاکریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank stability پایداری دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank stabilizing تثبیت دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank toe پنجه دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bankfull مقطع پر / لبریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank-full channel depth عمق لبریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bank-full channel width عرض لبریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bankfull discharge / Bank-full discharge بده لبریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bankfull stage تراز لبریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bankhead آبشکن - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Banktoe پنجه دیواره - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Banquette خاکریز پنجه/ سکوی پنجه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bar رسوب توده/ آب تل - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Barbed tributary سراب شاخه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Barrage بند (دریچه‌ای) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Barrel مجرا (طولی آبگذر) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Barrier آب نگهدار / مانع - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Base flood سیل پایه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Base flow جریان پایه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Base runoff رواناب پایه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Base-level سطح مبنا - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Baseline خط مبنا - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Basin حوضه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Basin countries کشورهای حوضه آبریز - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bathymetric surveys عمق سنجی / ژرفاسنجی هیدروگرافی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bathymetry عمق سنجی / ژرفاسنجی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bay دهنه ساحلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Beach ساحل/ دریاکنار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed کف (بستر) - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed aggradation ترازافزایی بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed degradation ترازکاهی بستر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Bed dune تلماسه / موج ماسه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)