حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Anthropogenic انسانی / انسان‌ساخت - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Antidune پاد تلماسه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Apex رأس - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Appropriated water آب تخصیص یافته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Appropriative right حق تخصیص - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Appropriator تخصیص‌ دهنده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Appurtenant دارایی وابسته به حقابه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Appurtenant land زمین حقابه‌دار - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Appurtenant water right حقابه وابسته - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Apron کف بند - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquaculture آبزی‌پروری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquaduct آبگذر - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquafarming آبزی‌پروری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquatic biodiversity تنوع زیستی آبزیان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquatic ecosystem بوم سامانه آبزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquatic ecosystem بوم سامانه آبزی / بوم سامانه آبی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquatic environments محیط های آبزی پرور - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquatic macro-invertebrates درشت بی مهرگان آبزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Aquatic predation شکارگری آبزی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Arch bridge پل قوسی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Arched weir سرریز قوسی / سرریز هلالی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Area-stage-capacity curve منحنی سطح- حجم- تراز / منحنی سطح- حجم- ارتفاع - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Armor layer / Armour layer لایه سپری / لایه محافظ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Armoring سپری شدن - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Arthropoda بندپایان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Articulated concrete mattress روکش بتنی مفصلی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Artificial channel کانال - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Artificial drainage channel زهکش - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Artificial wetland تالاب انسان‌ساخت / تالاب مصنوعی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Assessment of river ecosystem ارزیابی بوم سامانه رودخانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Assignment of water واگذاری حقابه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Assimilative capacity ظرفیت خودپالایی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Attached algae جلبك چسبیده - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Attracting groin آبشکن جاذب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Attracting groyne آبشکن جاذب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Attrition گردشدگی - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Augmentation of stream flow افزایش برنامه‌ریزی شده جریان آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Augmentation plan تغییر حقابه بری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Autotroph خودپروری - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Auual maximum flood سیل سالانه / سیلاب سالانه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Avalanche ریزش / به‌همن - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Average discharge متوسط بده جریان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Average stream discharge متوسط بده جریان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Average stream flow متوسط بده جریان - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Avulsion فرسایش شدید - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Avulsion (channel) تغییر مسیر آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Axis of channel محور آبراهه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Back berm خاکریز پنجه/ سکوی پنجه - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Backwater فرا آب پنگاب/ برگشت آب/ - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)
Backwater curve منحنی فراآب / منحنی پنگاب - - - واژگان سامانه رودخانه (1399)