حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Signal سیگنال - Signal - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Simulation شبیه‌سازی - Simulation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Simulator شبیه‌ساز - Simulateur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Snapshot گزارشات ویژه - Impression sélective - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Snapshot dump تخلیه‌گزارشات ویژه‌، اعلان گزارشات ویژه‌ - Vidage sélectif - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Software نرم‌افزار - Logiciel - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Source computer کامپیوتر منبع - Ordinateur de compilation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Sorting مرتب کردن - Tri - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Specification مشخصات - Spécification - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Source language زبان منبع - Langage source - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Storage capacity ظرفیت حافظه - Capacité (de) mémoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Storage حافظه - Mémoire, stockage - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Stripped mini کامپیوترکوچک کامل - Mini-Ordinateur ‌réduit - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Stylus, or light pen قلم نوری - Stylet, ou photostyle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Subroutine زیرروال - Sous-programme - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Support system سیستم‌های پشتیبان‌ - Systèmes d'assistance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Supervisor ناظر - Superviseur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Symbolic address, or Floating address آدرس سمبلیک یا آدرس شناور - Adresse symbolique, ou adresse relative - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Symbolic coding کدگذاری سمبلیک - Codage symbolique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Symbolic Programming برنامه ریزی سمبلیک‌ - Programmation symbolique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Symbolic debugging اشکال‌زدایی سمبلیک - Mise au point ‌(en langage) symbolique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Symbol table جدول سمبل‌ها - Table des étiquettes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌System, macro-instruction سیستم‌، درشت دستورالعمل‌، سیستم دستورالعمل ماکروسیستم‌ - Macro-instructions, système - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Systems design طراحی سیستم - Analyse organique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Tape reader نوارخوان - Lecteur de bande - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Terminal پایانه‌، ترمینال - Terminal - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Terminal data پایانه‌اطلاعات‌، ترمینال داده‌ها - Modem (modulateur-démodulateur) - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Timer زمان‌سنج‌، ساعت - Horloge - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Time-sharing اشتراک زمانی - Temps partagé - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Thin-film memory حافظه فیلم‌نازک حافظه میکروفیلمی - Mémoire à couche ‌mince - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Terminal unit واحد ترمینال‌، واحد پایانه‌ - Poste terminal - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Tolerance of ambiguity نکات مبهم - Tolérance d'ambiguité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Total system, or Integrated system سیستم‌کلی‌، سیستم مجتمع - Système intégré - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Trailor label برچسب انتهایی - Loabel fin - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Transducer مبدل (انرژی‌) - Transducteur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Transistor ترانزیستور - Transistor - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Translating routine روال مترجم - Programme de traduction - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Translator (Translating routine) مترجم‌، روال مترجم - Traducteur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Update به‌هنگام درآوری‌، به‌روز درآوری‌ - Mettre à jour - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Utility functions توابع مفید، توابع کارآمد - Fonctions utilitaires - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Utility system سیستم مفید سیستم کارآمد - Système utilitaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Verifier نظارت کننده‌، بررسی‌کننده‌ - Vérificatrice - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Visual scanner بررسی‌کننده بصری‌ - Lecteur optique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Vocabulary فهرست‌، لغت‌نامه - Vocabulaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران