حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Outliers مقادیر یاغی - Valeurs singulières - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Paired Comparison مقایسه جفت‌به‌جفت - Comparaison appariee - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Parameter پارامتر - Paramètre - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Sample نمونه - Echantillon - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Statistic آمار - Paramètre statistique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Statistics آمار - Statistique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Population جامعه - Population - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Finite population, infinite population جامعه محدود یا جامعه نامحدود - orPopulation finie, ou Population infinie - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Universe عموم کل - Univers - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Population parameter پارامتر جامعه - Paramètre de population - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Regression parameter پارامتر رگرسیون - Paramètre de régression - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probability احتمال - Probabilité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Peak نقطه ماکزیمم - Pointe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Trough,or Valley نقطه مینیمم - Creux point bas - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Period دوره - Période - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Return period دوره بازگشت - Période de récurrence - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Phase فاز - Phase - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
ln phase درحالت فازیا داخل فاز - En phase - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Out of phase خارج از فاز - Déphasé - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Rate نرخ - Taux - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Ratio,Proportion, Percentage نسبت یا درصد - orRapport,Raison,proportion, ou Pourcentage - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Series سری - Série - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Time series سری زمانی - Série chronologique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Annual-flood peak series سری حداکثر طغیان سالیانه - Série des pointes de crue maximales annuelles - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Partial duration series سری مقادیر بالاتر از یک مقدار معین - Série des valeurs supèrieures à une valeur donnèe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Statistical description توصیف آماری - Description statistique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Statistical inference قضاوت آماری یا استنباط آماری‌ - Interprétation statistique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Unbiased error اشتباه نااریب - Erreur non systèmatique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Unbiased sample نمونه نااریب - Echantillon sans biais - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Value مقدار - Valeur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Adjusted value مقدارتصحیح شده - Valeur corrigée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Observed value مقدارمشاهده شده - Valeur observée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌True value مقدار حقیقی - Valeur vraie - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Variable متغیر - Variable - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Continuous variable متغیر پیوسته - Variable continue - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Discrete variable متغیر ناپیوسته - Variable discrète - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Annual variation تغییرات سالانه - Variation annuelle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Weight وزن - Poids - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Bar chart نمودارمیله‌ای یا نمودارستونی - barres Ou Diagramme à à colonnes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Pictogram پیکتوگرام - images Diagramme à - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Pie-chart نمودار دایره‌ای - Diagramme circulaire à secteurs Ou - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Histogram هیستوگرام یانمودار مستطیلی‌ - Histogramme - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Frequency polygon چندپهلوی فراوانی - Polygone des fréquences - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Frequency curve منحنی فراوانی - Courbe des fréquences - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Cumulative distribution curve or Distribution curve منحنی‌توزیع - Courbe (de distribution) des fréquences cumulées - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Cumulative frequency function curve منحنی‌تابع فراوانی تجمعی - Courbe de la fonction de distribution des fréquences - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Lorenz curve منحنی لورنز - Courbe de Lorenz - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Correlation diagram, or Scatter diagram دیاگرام‌همبستگی یا دیاگرام‌پراکنش - Nuage de corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Duration-curve منحنی مقادیر طبقه‌بندی شده - Courbe de valeurs ‌classées - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Duration-area curve منحنی‌انتگرال دبی‌های طبقه‌بندی شده - Courbe intégrale des ‌débits classés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران