حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Efficiency of statistical design سودبخشی طرح‌آماری - Efficacité d'un plan statistique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Latin squares مربعهای لاتین - Carré latin - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Survey designs طرحهای آمارگیری - Plan d'inspection - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random sampling نمونه‌گیری تصادفی - Echantillonnage au hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Proportional stratified sampling نمونه‌گیری طبقه‌بندی باانتساب متناسب‌ - Echantillonnage stratifié proportionnel - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Cluster sampling نمونه‌گیری خوشه‌ای - Echantillonnage en grappes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Systematic sampling نمونه‌گیری سیستماتیک - Echantillonnage systématique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Area sampling نمونه‌گیری قطعه زمینی‌ - Echantillonnage règional - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Working drawing نقشه اجرائی - Dessin d'execution - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Assembly drawing نقشه کلی یا نقشه ترکیبی‌ - Dessin d'ensemble - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Design drawing نقشه اصولی - Dessin de principe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Outline assembly drawing نقشه کلی‌با خطوط اصلی‌یا نقشه شمائی - Dessin schématique d'ensemble - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Detail drawing, or Detailing نقشه جزئیات یانقشه ریزه‌کاری - Dessin de détail - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Tabular drawing نقشه تیپ - Dessin type - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Plan پلان - Plan - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Elevation نما - Elévation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Section, or Profile مقطع یابرش یانیمرخ - Section,Coupe, ou ‌Profil - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Longitudinal section برش طولی - Coupe longitudinale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Cross section, or Transverse section برش عرضی - Coupe transversale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Horizontal section برش افقی - Coupe horizontale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Oblique section برش‌های اریب - Coupes obliques - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Full section برش کامل - Coupe complète - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Half-section نیم‌برش - Semi-coupe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Broken section, or partial section برش ناقص - Coupe partielle partial section - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Revolving section برش ترفیعی - Section rabattue - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Detailed section, or Removed section برش تفصیلی - Section de détail - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Phantom section, or Hidden section برش پنهان - Section cachée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Outline sectioning نمایش پیرامون برش - Bordage du contour d'une coupe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Auxiliary section برش کمکی - Coupe auxiliaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Orthographic Projection تصویرارتگرافیک - Projection orthographique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Orthogonale Projection تصویر قائم - Projection orthogonale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Oblique projection پرسپکتیومایل یاتصویرمایل‌ - Perspective oblique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Cavalier projection پرسپکتیوکاوالئیر - Perspective cavalière - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Cabinet projection تصویرکابینت - Cabinet projection - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Axonometric projection تصویراکسونومتری یا تصویر آسه‌ای - Perspective ‌axonométrique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Isometric projection پرسپکتیوایزومتریک - Perspective isométrique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Dimetric projection تصویر دیمتریک - Dimetric projection - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Trimetric projection تصویر تریمتریک - Trimetric projection - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Multiview projection, or Multiplanar projection تصویر بادیدهای متعدد - Projection à vues multiples - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Auxiliary projection تصویرکمکی - Projection auxiliaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Projective perspection تصویر پرسپکتیوی - Perspective projection - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Linear perspective پرسپکتیوخطی - Perspective lineaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Parallel perspective, or One-point perspective پرسپکتیو همرو یا پرسپکتیو موازی - Perspective parallèle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Angular perspective, or Two-point perspective پرسپکتیو زاویه‌دار - Perspective angulaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Oblique perspective,or Three-point perspective پرسپکتیومایل - Perspective oblique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Diagonal perspective پرسپکتیو مورب - Perspective diagonale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Panoramic perspective Curvilinear perspective, or Cylindrical perspective پرسپکتیو منظره‌ای - ,Perspective panoramique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Bird's-eye perspective پرسپکتیو از دید پرنده‌ - Perspective à vol d'oiseau - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Mosaic موزائیک - Mosaïque - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Geographic maps نقشه‌های جغرافیائی - Cartes géographiques - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران