حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
Periodicity مقدار دور - Période d'un cycle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Phase فاز - Phase - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Fluctuation نوسان - Fluctuation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Oscillation بالاو پائین رفتن - Oscillation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Return period دوره بازگشت - Période de récurrence - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Recurrence interval فاصله برگشت - Intervalle de récurrence - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Exceedance interval فاصله تجاوز - Intervalle de dépassement - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Recurrence برگشت - Récurrence - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Series سری - Série - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Ordered series سری مرتب شده - Série ordonnée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Time series سری زمانی - Sèrie chronologique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Partial duration series سری مقادیر بالاتر از یک مقدارمعین - Série des valeurs supérieures à une - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Autocorrelation همبستگی باخود - Autocorrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Autoregression رگرسیون باخود - Autorégression - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Freehand method روش ترسیم آزاد - Méthode de tracé à main levée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Freehand fit برازاندن به روش ترسیم آزاد - Ajustement à main levée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Semi-average fit برازاندن نیم میانگین - Ajustement par semi- moyennes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Moving average method of fit برازندان به‌روش میانگین متحرک - Méthode d'ajustement par moyennes mobiles - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Least square fit برازاندن به‌روش کمترین توانهای دوم - Ajustement par ‌moindres carrès - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Curve fitting برازاندن منحنی - Ajustement d'une courbe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Goodness of fit نیکوئی برازاندن - Qualité d'u ajustement - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Curvilinear trend روندمنحنی‌الخط - Tendance curviligne - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Linear trend or Rectilinear trend روندخطی - Tendance linéaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Rectilinear trend روندمستقیم‌الخط - Tendance linéaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Polynomial trend روندچندجمله‌ای - Tendance polynomiale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Trend روند - Tendance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Secular trend روندقرنی - Tendance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Seasonal variations تغییرات فصلی - Variations saisonniéres - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Periodic variations تغییرات دوره‌ای - Variations périodiques - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Serial correlation همبستگی سریال - Corrélation sériale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Runs رشته - Séquences - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Bunching,or Clustering خوشه‌بندی شده - Groupé - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Lag تأخیر - Décalage, ou Retard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Lead تقدم - Avance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Time lag زمان تأخیر - Décalage (ou retard) dans le temps - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Time lead زمان تقدم - Avance dans le temps - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Lag correlation همبستگی تاخیر - Corrélation avec retard (ou décalage) - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Smoothing صاف کردن - Lissage - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Mean consecutive میانگین مقادیر متوالی - Moyenne de valeurs ‌consecutives - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Moving average میانگین متحرک - Moyenne mobile - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Moving total مجموع متحرک - Total mobile - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Confounding اختلاط - Confusion - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Randomness تصادف - Nature aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Randomization تصادفی کردن - Arrangement au hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Randomized block بلوکهای تصادفی - Bloc avec répartition au hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Replication تکرار - Répétition - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Relative economy of statistical design میزان اقتصادی بودن نسبی طرح آماری - Economic relative d'une méthode d' étude statistique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Sequential Experimentation آزمایش دنباله‌ای - Expérimentation progressive - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Factorial experimentation or Factorial design آزمایش فاکتوریل یا طرح فاکتوریل - Expérimentation,ou Plan à facteurs multiples - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Statistical design طرح آماری - Plan statistique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران