حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Scatter diagram دیاگرام پراکنش - Nuage de corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Line chart دیاگرام خطی همبستگی - Diagramme linéaire ‌de corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Non-linear correlation همبستگی غیرخطی - Corrélation non-liné aire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Curvilinear correlation همبستگی منحنی‌الخط - Corrélation curviligne - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Multiple correlation همبستگی چندگانه - Corrélation multiple - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Coefficient of multiple correlation ضریب همبستگی چندگانه‌ - Coefficient de corréla- tion multiple - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Partial correlation همبستگی جزئی - Corrélation partielle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Partial association وابستگی جزئی - Association partielle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Rank correlation همبستگی‌خط رتبه‌ای - Corrélation des rangs - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Total correlation همبستگی تام - Corrélation totale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Coefficient of Determination ضریب تعیین - Coefficient de détermination - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Coefficient of multiple determination ضریب تعیین چندگانه - Coefficient de détermination multiple - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Least square method روش کمترین توانهای دوم - Méthode des ‌moindres carrés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Least square estimator برآوردکننده کمترین توانهای دوم - Estimateur par les ‌moindres carrés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Least square line خط کمترین توانهای دوم - Ligne des moindres carrés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Line of best fit خط بهترین برازاندان - Ligne des moindres carrés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Normal equations معادلات نرمال - Equations normales - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Regression line خط رگرسیون - Ligne de régression - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Regression curve منحنی رگرسیون - Courbe de régression - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Regression رگرسیون - Régression - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Linear regression رگرسیون خطی - Régression lineaire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Regression coefficient ضریب رگرسیون - Coefficient de régression - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Regression estimate برآوردرگرسیونی - Estimation par la méthode de régression - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Regressor رگرسور - Regressor - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Multiple regression رگرسیون چندگانه - Régression multiple - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Curvilinear regression رگرسیون‌منحنی‌الخط - Régression curviligne - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Non-linear regression رگرسیون غیرخطی - Régression curviligne - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Partial regression رگرسیون جزئی - Régression partielle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Total regression رگرسیون کامل - Régression totale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Prediction پیش بینی - Prévistion - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Prediction interval فاصله پیش‌بینی - Intervalle de prévision - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Predictor پیشبینی یا متغیر مستقل‌ - Variable indépendante - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Independent variable متغیر تابع - Variable indépendante - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Forecasting پیش گوئی - Prévision - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Goodness of fit نیکوئی برازاندن - Qualité d'un ajustement - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Non-orthogonal غیر متعامد - Statistiquement dépendant - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Orthogonal متعامد - Statistiquement indépendant - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Error in equation اشتباه‌درمعادله - Erreur dans les équations - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Error of observations اشتباه مشاهده - Erreur d'observation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Error mean square میانگین‌توانهای دوم اشتباهات‌Mse - Variance de l'erreur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Error sums of squares مجموع توانهای دوم اشتباهات (sse) - Somme résiduelle descarrés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Errors in variables اشتباهات در متغیرها - Erreursdansles variables - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Standard deviation of regression انحراف معیار رگرسیون - Erreur-type d'une estimation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Standard error of Estimate اشتباه معیار برآورد - Erreur type d'une estimation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Error of estimation اشتباه برآورد - Erreur d'estimation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Confidence interval of prediction فاصله اعتماد پیشگوئی - Intervalle de confiance d'une prévision - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Amplitude میدان نوسان - Amplitude - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Cycle سیکل - Cycle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Period of cycle, Duration of cycle Periodicity دوره سیکل یا مدت سیکل یامقدار دور - Pèriode d'un cycle période - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Duration of cycle مدت سیکل - Période d'un cycle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران