حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Efficiency, or Relative efficiency of estimator سودبخشی - Efficacitè,ou Efficaicité relative d'un estimateur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Maximum likelihood method روش حداکثر درست‌نمائی - Méthode du maximum de vraisemblance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Maximum likely estimators برآوردکننده‌های حداکثر درست‌نمائی - Estimateur par la méthode du maximum du vraisemblance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Point estimate, or Point estimation برآوردنقطه‌ای یا برآوردکردن نقطه‌ای - Estimation ponctuelle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Estimator برآوردکننده - Estimateur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Estimate برآورد - Estimation(valeur estimèe) - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Estimation عمل برآورد - Estimation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Expectation امیدریاضی - Espérance mathématique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Error of estimation, or Error of estimate اشتباه‌برآورد - Erreur d'estimation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Standard error of estimation or Error اشتباه‌معیاربرآورد یا اشتباه برآورد - Erreur d'estimation of estimate - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Experimental error اشتباه آزمایشی - Erreur expérimentale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Error band فاصله اشتباه - Intervalle d'erreur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Standard error of estimate اشتباه‌معیار برآورد - Erreur type d'une estimation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Mean square error of estimate اشتباه‌براساس میانگین توانهای دوم - Erreur quadratique moyenne d'une estimation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Optimal estimate برآورداپتیمم - Estimation optimum - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Confidence interva فاصله اعتماد - lIntervalle de confiance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probability limits حد و احتمالی - Limites de probabilité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Confidence limits حدوداعتماد - Limites de confiance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Fiducial limits حدودفیدوسیال - Limites fiduciaires - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Correct confidence limits حدوداعتمادصحیح - Limites de confiance correctes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Incorrect confidence Limits حدوداعتمادغلط - Limites de confiance incorrectes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Confidence belt کمربنداعتماد - Région de confiance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Confidence coefficient, or Confidence ضریب اعتمادیا سطح اعتماد - Niveau de confiance or Confidence - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Tolerance limits حدودقابل تحمل - Limites de tolérance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Non-parametic غیر پارامتری - Non paramètrique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Control chart نقشه کنترل - Diagramme de contrÔle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Control limits حدودکنترل - Limites de contrôle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Control band نوارکنترل - lntervalle de contrôle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Process control کتترل پروسس - Contrôle d'operation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Acceptance inspection بازرسی برای قبول - Contrôle de réception - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Producer's risk ریسک تولیدکننده - Risque du producteur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Consumer's risk ریسک مصرف کننده - Risque de l'acheteur ou du consommateur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Operating characteristic in quality control, or OC curve in quality control منحنی‌ارزش عملیاتی‌کنترل آماری‌کیفیت یا منحنی کنترل‌آماری کیفیتOC - Courbe caractéristi- que ou Courbe d'efficacitè dans un contrôle de qualitè - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Acceptance number عددملاک قبول - Critère d'acceptation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Sampling plan طرح نمونه‌گیری - Plan d' échantillonnage - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Single-sampling plan طرح نمونه‌گیری ساده - Plan d' échantillonnage ‌simple - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Double-sampling plan طرح نمونه‌گیری دو درجه‌ای - Plan d' échantillonnage ‌double - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Multiple-sampling plan طرح نمونه‌گیری چنددرجه‌ای - Plan d' échantillonnage multiple - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Sequential-sampling plan طرح‌نمونه‌گیری دنباله‌ای - Plan d' échantillo ‌nnage progressif - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Chance causes علل تصادفی - Causes aléatoires - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Assignable causes علل قابل تعیین - Causes attribuables - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Fraction defectives نسبت خراب‌ها - Proportion de rebuts - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Correlation همبستگی - Corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Correlation analysis تحلیل همبستگی - Analyse de corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Correlation coefficient ضریب همبستگی - Coefficient de corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Correlation diagram دیاگرام همبستگی - Nuage de corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Correlation table جدول همبستگی - Table de corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Covariance کوواریانس - Covariance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Covariation کوواریاسیون - Covariation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Curve fitting برازاندن منحنی - Ajustement d'une courbe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران