حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Standard normal distribution توزیع‌نرمال استانداردشده - Distribution normaleréduite - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Logarithmic normal,or Lognormal distribution توزیع لگاریتمی‌نرمال یاتوزیع لگ‌نرمال - Distribution log- normale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Central limit theorem قضیه حدمرکزی - Théorème de limite centrale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Non-normal population جامعه غیرنرمال - Population non normale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Law of frequency of errors, or Law of errors قانون فراوانی اشتباهات یاقانون اشتباهات - Loi de frèquence ofdes erreurs, ou Loi des erreurs - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌J-Shaped distribution توزیع نرمال - Distribution en J: - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Joint distribution توزیع مشترک - Distribution à plusieurs variables - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Kurtosis کشیدگی - Kurtosis - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Multimodal Distribution توزیع چندنمائی - Distiibution plurimodale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Multinomial distribution multinomiale توزیع چندجمله‌ای - Distribution - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Multivariate distribution توزیع چندمتغیره - Distribution à plusieurs variables - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Point density دانسیته یک نقطه - Densitèen un point - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probability Distribution توزیع احتمال - Distribution de probabilitè - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probability density function تابع دانسیته احتمالی - Densitè de probabilityé $ - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌ProbabiIity paper کاغذ احتمالی - Papier à échelle$ fonctionnelle des$ probabilités totales$ - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Normal probability paper, or Normal curve graph paper کاغذاحتمالی نرمال - Papier à échelle normale$ (gaussienne$) - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Student distribution توزیع استودنت - Distribution de Student$ - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Skew distribution توزیع چوله - Distribution asymétrique$ - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Skewness چولگی - Asymétrie$ - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Symmetrical distribution توزیع متقارن - Distribution symétrique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌t-Distribution, or student distribution توزیع‌t یاتوزیع استودنت - Distribution de t, ou Distribution de Student - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Unimodal یک نمائی - Unimodal - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Unit normal deviate or Standard normal deviate انحراف نرمال استانداردشده - Ecart réduit - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Z-Distribution توزیع Z - Distribution de Z - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Tests of hypothesis آزمون‌های فرض - Tests d'une hypothèse - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Null hypothesis فرض صفر - Hypothèse nulle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Alternative hypothesis فرض مخالف - Hypothèse alternative - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Level of significance, or Significance level سطح معنی‌دار بودن - Seuil de probabilité, ou Seuil de signification - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Significance level سطح معنی‌داری - Seuil de probabilité, Seuil de signification - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Significant معنی‌دار - Significatif - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Significance of effect, or Significant effect اثر معنی‌دار - Effet significatif - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Significance tests آزمونهای معنی‌دار بودن‌ - Tests de signification - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Type I error اشتباه نوع اول - Erreur de première espèce - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Type II error اشتباه نوع دوم - Erreur de seconde espèce - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Power of the test قدرت آزمون - Puissance du test - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Operating-characteristic curve, or OC curve منحنی‌ارزش عملیاتی یامنحنی آزمون OC - Courbe caractéristique du test,ou Courbe ‌d'efficacite - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Performance function تابع اجرا - Courbe caractéristique du test, ou Courbe d'efficacité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Power function تابع قدرت - Fonction de puissance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Chi-squared test آزمون کی‌دو - Test du khi deux - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌F-Test آزمونF - Test F de Fisher-Snedecor - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Non-parametric غیر پارامتری - Non paramétrique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌One-sided test, One tail test,or Singletail test آزمون یک دامنه - Test unilatéral - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Lower-tail test,and Upper-tail test آزمون دامنه بالا وآزمون دامنه‌پایین - Test unilatèral infèrieur, et Test unilatéral supérieur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Two-sided test,or two- taill test آزمون دو دامنه - Test bilatéral - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌t-Test, or Student's test آزمون‌t یاآزمون استودنت - Test t, ou Test de Student - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Test of normality آزمون نرمال بودن - Test de normalité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Z Test آزمونz - Test Z - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Statistical hypothesis فرض آماری - Hypothèse statistique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Bais اریبی - Biais - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Unbiasedness, or Unbiased estimate نااریبی یابرآورد نااریب - Absence de biais, ou Estimation sans biais - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران