حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Conditional Probability احتمال شرطی - Probabilité conditionnelle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probable error اشتباه محتمل - Erreur probable - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
lnverse probability, Direct probability احتمال معکوس و احتمال مستقیم - orProbabilité inverse - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Posterior probability احتمال پسین - Probabilité a posteriori - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Prior probability احتمال پیشین - Probabilité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probability integral انتگرال احتمالی - Probabilité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Probability sample نمونه متکی به‌احتمال‌ - Echantillon aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random تصادف - Hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random component مؤلفه تصادفی - Composante aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random error اشتباه تصادفی - Erreur alèatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random واقعه تصادفی - Evènement aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Randomness تصادف - Nature aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random order ترتیب تصادفی - Ordre aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random sample نمونه تصادفی - Echantillon aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random sampling error اشتباه‌نمونه‌گیری تصادفی - Erreur d'échantillon- nage au hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random sampling numbers اعدادنمونه‌گیری تصادفی - Nombres d'échantillon- nage au hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random selection انتخاب تصادفی - Choix au hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random series سری تصادفی - Série de nombres tirés au hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Random variate, or Random variable متغیر تصادفی - Variable aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Randomization تصادفی کردن - Arrangement au hasard - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Independence استقلال - Indépendance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Independent trials آزمایش‌های مستقل - Epreuves indépendantes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Law of large numbers قانون اعدادبزرگ - Loi des grands nombres - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Likelihood درست نمایی - Vraisemblance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Prediction پیش‌بینی - Prévision - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Prediction interval فاصله پیش بینی - Intervalle de prévision - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Predictor متغیرمستقل پیش‌بینی‌کننده‌ - Variable indépendante - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Mutually exclusive oc currences وقوع مانعته‌الجمع - Evénements mutuelle- ment exclusifs - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Stratified sampling نمونه‌گیری با روش طبقه‌بندی - Echantillonnage ‌stratifié - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Systematic or Deterministic سیستماتیک یا علی - Systèmatique, ou Dèterministe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Systematic error اشتباه سیستماتیک - Erreur systématique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Test of normality آزمون نرمال بودن - Test de normalité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Unbiased error اشتباه نااریب - Erreur non systématique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Unbiased sample نمونه نااریب - Echantillon sans biais - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Variate متغیر تصادفی - Variable aléatoire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Arbioary origin مبداء دلخواه - Origine arbitraire - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Asymmetrical distribution توزیع نامتقارن یا توزیع چوله - Distribution dissymétrique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Bimodal distribution توزیع دونمائی - Distribution bimodale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Binomial distribution توزیع دوجمله‌ای - Distribution binomiaIe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Bivariate normal distribution توزیع نرمال دومتغیره‌ - Distribution normale à deux variables - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Correlation parameter پارامترهمبستگی - Paramètre de corrélation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Chi-squared Distribution توزیع کی دو - Distribution de x2 (chi carrè) - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Chi-squared statistic آمارکی دو - Paramètre chi carrè - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Cumulative distribution (probability) function تابع توزیع (احتمال‌) تجمعی - Fonction de distribution - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Distribution Function تابع توزیع - Fonction de distribution - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Distribution curve منحنی توزیع - Courbe de distribution - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Ogive اژیو - Ogive - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌F-Distribution توزیع - Distribution de FF (Fisher-Snedecor) - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Gaussian distribution توزیع گوس - Distribution de Gauss - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Normal distribution توزیع نرمال - Distribution normale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران