حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Average deviation, Mean deviation میانگین انحرافات - orEcart moyen - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Deviation انحراف - Ecart - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Absolute deviation انحراف مطلق - Ecart absolu - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Mean square deviation میانگین توانهای دوم‌انحرافات - Moment d'ordre - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Root mean square deviation ریشه دوم میانگین توانهای دوم انحرافات - Ecart moyen quadratique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Standard deviation انحراف معیار - Ecart-type - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Deviate متغیرتصادفی‌مرکزی - Variable centrée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Normal deviate متغیرمرکزی نرمال - Variable centrèe normale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Discrepancy ناجوری - Divergence - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Dispersion پراکندگی - Dispersion - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Variability تغییرپذیری - Variabilitè - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Coefficient of Variation ضریب تغییرات - Coefficient de variation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Positional measures of dispersion, or Quartiles اندازه‌های‌مکانی پراکندگی‌یا چارکها - Paramètre de position, Ou Quartiles - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Decile دهک - Décile - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Interdecile range فاصله دهکی - Intervalle entre déciles - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Interquartil range فاصله چارکی - Interquartile - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Upper quartile and Lower quartile چارک بالا وچارک پائین یاچارکها - Quartile supérieur, et Quartile inférieur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Percentiles صدکها - Percentiles Ou Centiles - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Quartiles چارکها - Quartiles - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Quartile deviation or Semi-interquartile range انحراف چارکی یا نصف فاصله چارکی - Semi-interquartile - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Quartile measure of skewness اندازه چارکی چولگی - Mesure de dispersion à partir des quartiles - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Range دامنه تغییرات - Etendue - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Mean range دامنه تغییرات متوسط - Etendue moyenne - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Mid-range وسط دامنه تغییرات - Milieu de I' étendue - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Semi-range نصف دامنه تغییرات - Semi-étendue - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Mean square میانگین توان‌های دوم - Carré moyen - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Degrees of freedom درجه آزادی - Degrès de libertè - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Error mean square میانگین توان‌های دوم اشتباهات‌ - Variance de l'erreur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Standard error اشتباه معیار - Erreur-type - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probable error اشتباه محتمل - Erreur probable - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Error sum of squares مجموع توانهای دوم‌اشتباهات یاsse - Somme residuelle des carrès - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Error variance واریانس اشتباه - Variance de l'erreur - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Extreme mean میانگین انتهایی - Moyenne extrême - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Relative precision دقت نسبی - Précision relative - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Residual sum of squares مجموع توانهای دوم مانده‌ها - Somme résiduelle des carrés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Residual variance واریانس مانده‌ها - Variance résiduelle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Sampling variance واریانس نمونه‌گیری - ' Variance d ‌échantillonnage - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Scedasticity سداستی سیته - Scedasticity - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Association وابستگی - Association - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Index of association شاخص وابستگی - lndice d'association - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Index of order association شاخص وابستگی ترتیبی - lndice d'association ordonnée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Partial association وابستگی جزیی - Association partielle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Genuine association وابستگی خالص - Association vèritable - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Spurious association وابستگی دروغی - Association factice - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Confounding اختلاط - Confondant - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Selectivity سلکتیویته - Sélectivité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Standardized averages, or Standardized means متوسطهای استاندارشده یا میانگین‌های استاندارد شده‌ - Moyennes normalisées - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Anomalies Aberrations, ناهنجاریها - Anomalies or lrregularities - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probability احتمال - Probabilitè - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Flood probability احتمال طغیان - Probabilité d'une crue - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران