حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
‌Enveloppe curve منحنی پوشش - Courbe enveloppe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Maximum envelope Curve منحنی پوشش ماکزیمم - Courbe enveloppe maximum - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Minimum envelope Curve منحنی پوشش‌مینیمم - Courbe enveloppe minimum - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Flow-duration curve منحنی دبی‌های طبقه‌بندی‌شده - Courbe de débits classés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Probability curve منحنی احتمال - Courbe de probabilité - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Flow integrated curve منحنی بده‌های تجمعی - Courbe des débits ‌cumulés - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Mass diagram, Mass curve, or summation curve دیاگرام‌یامنحنی مقادیرتجمعی - Diagramme ou courbe de valeurs cumulèes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Residual mass diagram, or Residual mass curve دیاگرام یامنحنی مقادیر تجمعی مانده‌ها - Diagramme Ou courbe de valeurs cumulèes résiduelles - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Nomograph نوموگراف‌ - Abaque, ou Nomogramme - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Curve fitting برازاندن منحنی - Ajustement d'une courbe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Censoring سانسورکردن - Censure - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Correction تصحیح - Correction - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Smoothing صاف کردن - Lissage - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Weighting وزن دادن - Pondération - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Weighting coefficient ضریب وزن‌ - Coefficient de pondération - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Central tendency تمایل به‌مرکز - Tendance centrale - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Class دسته - Classe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Class boundaries حدود دسته - Limites de classe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Class interval فاصله دسته - Intervalle de classe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Class frequency فراوانی دسته - Fréquence de classe - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Density function, or Frequency function تابع دانسیته یا تابع فراوانی - Fonction de distribution des fréquences - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Frequency or Absolute frequency فراوانی یا فراوانی مطلق - Fréquence, Ou Fréquence absolue - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Relative frequency, Proportional frequency فراوانی نسبی یا فراوانی درصدی - Fréquence relative - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Frequency distribution توزیع فراوانی - Distribution de frèquensce - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Cell frequency فراوانی سلولی - Fréquence par case (ou cellule) - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Percentage distribution توزیع درصدی - Distribution de pourcentages - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Frequency table جدول فراوانی - Table des fréquences - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Dimensional Homogeneity همگنی‌ابعادی - Homogénéité dimensionnlle - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Order statistics آمار مرتب شده - Paramétres d'ordre - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Ordered series سری مرتب شده - Série ordonnée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Rank رتبه - Rang - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Residual مانده - Reste, ou Résidu - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Runs رشته - Séquences - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Table جدول - Table - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Arithmetic mean میانگین حسابی - Moyenne arithmétique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Mean میانگین - Moyenne - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Average متوسط - Moyenne - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Consecutive average, Moving average Consecutive mean میانگین متحرک‌ - Moyenne de valeurs consécutives - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Extreme values مقادیرانتهایی - Valeurs extrémes - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Geometric mean میانگین هندسی - Moyenne géometrique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Harmonic mean میانگین همساز - Moyenne harmonique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Descriptive statistic آمار توصیفی - Paramètre descriptif d' observation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Measure of location اندازه محل قرار گرفتن - Valeur typique ‌position - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Median میانه - Médiane - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Mode نما - Mode, ou Valeur do minante - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Proportion as mean تعریف نسبت به‌صورت میانگین - Part prise comme moyenne - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
Weighted average or Weighted mean متوسط وزن یا میانگین وزنی - or Moyenne pondérée - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Root mean square ریشه دوم میانگین توانهای دوم‌ - Moyenne quadratique - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Analysis of variance تجزیه واریانس - Analyse de variance - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
‌Variance واریانس - Variance,ou Fluctuation - فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران