حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
desired size اندازه مطلوب Sollweite [f.] largeur nominale [f.] عرض إسمي وب سایت arabterm.org
destroyer, floating sludge مخرب، لجن شناور Schwimmschlammzerstörer [m.] destructeur de boues surnageantes [m.] مُبدِّد الحمأة الطافية وب سایت arabterm.org
detention period (waste water) / retention time (waste water) / residence time (waste water) زمان ماند (فاضلاب) / زمان نگهداری (فاضلاب) / زمان سکون (فاضلاب) Klärzeit (Abwasser) [f.] durée de séjour (eaux résiduaires) [f.] زمن مُعالَجة مياه الصرف الصحيّ وب سایت arabterm.org
detergent شوینده Detergens [n.] détergent [m.] مُنظِّف وب سایت arabterm.org
device, floating sludge removal دستگاه، حذف لجن شناور شده Schwimmschlammabzugsvorrichtung [f.] dispositif de décharge des boues surnageantes [m.] تجهيزة التخلص من الحمأة الطافية وب سایت arabterm.org
device, flushing دستگاه، شستشوی با فشار Spülapparat [m.] appareil de curage [m.] جِهاز كسح وب سایت arabterm.org
device/system, sludge dewatering دستگاه/ سیستم، آبگیری لجن Schlammentwässerungssystem [n.] système de déshydratation de boue [m.] نِظام تصريف مياه الحمأة وب سایت arabterm.org
diagram; graph نمودار، منحنی Diagramm [n.] diagramme [m.] رسم بيانيّ وب سایت arabterm.org
diametral stiffness of a pipe سفتی قطری لوله Ringsteifigkeit eines Rohres [f.] rigidité diamétrale d'un tuyau [f.] صلابة قطرية للأنبوب وب سایت arabterm.org
difference of level اختلاف سطح Absturz [m.] dénivellation [f.] / seuil [m.] درجة هابطة وب سایت arabterm.org
diffuser depth; diffuser submergence هواپخشان عمقی، هواپخشان مستغرق Einblastiefe [f.] immersion des diffuseurs [f.]; profondeur d'insufflation (d'air) عُمْق فتحة التهوية وب سایت arabterm.org
digester, covered هاضم، سرپوشیده Faulbehälter, geschlossener [m.] digesteur, fermé [m.] حوض هضم مغلق وب سایت arabterm.org
digester, final هاضم، نهایی Nachfaulraum [m.] digesteur final [m.] حوض التخمّر اللاحق وب سایت arabterm.org
digester gas quantity, specific مقدارگاز هاضم، خاص Faulgasmenge, spezifische [f.] quantité de gaz de digestion, spécifique [f.] كَمّية نوعية للغاز الحيويّ وب سایت arabterm.org
digester installation تاسیسات هاضم Faulrauminstallation [f.] installation à chambres de putréfaction des boues [f.] تجهيزات حوض التعفّن وب سایت arabterm.org
digester, open هاضم، باز Faulbehälter, offener [m.] digesteur, ouvert [m.] خَزّان هَضْم مكشوف وب سایت arabterm.org
digester solids retention time زمان ماند مواد جامد هاضم Schlammalter im Faulbehälter [n.] âge de boue فترة احتجاز الحمأة في خزان الهضم وب سایت arabterm.org
digestion هضم Ausfaulung [f.] digestion [f.] تعفن تام وب سایت arabterm.org
digestion by heat / thermal digestion هضم حرارتی/ هضم دمایی Aufschluss, thermischer [m.] digestion à chaud [f.] تفتيت حَراريّ وب سایت arabterm.org
digestion (conditioning), thermophilic هضم (عمل آوری)، گرما دوست Faulung, thermophile [f.] digestion, thermophile [f.] / conditionnement, thermophile [m.] تَخَمُّر حَراريّ وب سایت arabterm.org
digestion tank مخزن هضم Faulraum [m.] chambre de putréfaction des boues [f.] / chambre de digestion [f.] حَوْض تعفُّن وب سایت arabterm.org
dike crest; top of dike تاج خاکریز، بالای خاکریز Deichkrone [f.] couronnement d'une digue [m.] قِمّة الحاجِز وب سایت arabterm.org
dike failure ریزش خاکریز Deichbruch [m.] rupture de digue [f.] انهيار حاجِز وب سایت arabterm.org
dike; flood embankment خاکریز، سیل بند Deich [m.] digue [f.] حاجِز وب سایت arabterm.org
dimension of pipes and fittings ابعاد لوله ها و اتصالات Maß von Rohren und Formstücken [n.] dimensions des canalisations et des raccords [f.] مقاييس الأنابيب ولوازمها وب سایت arabterm.org
dimension / size ابعاد/ اندازه Größe [f.] taille [f.] حجم وب سایت arabterm.org
dioxin دی اکسین Dioxin [n.] dioxine [f.] دِيوكْسِين وب سایت arabterm.org
discharge capacity ظرفیت تخلیه Abflussvermögen [n.] capacité de décharge [f.]; capacité de découlement [f.] سَعَة المجرى وب سایت arabterm.org
discharge pipe / outlet pipe / draft/draught tube لوله تخلیه/ لوله خروجی Auslaufrohr [n.] tuyau de sortie [m.] أُنْبوبة سَحْب وب سایت arabterm.org
discharge pipe; waste pipe لوله تخلیه، لوله فاضلاب، لوله مواد زائد Ableitungsrohr [n.] tube de dérivation [m.]; tuyau de décharge [m.] أُنْبوب تحويل مياه الصرف وب سایت arabterm.org
discharger, indirect تخلیه کننده، غیر مستقیم Indirekteinleiter [m.] déversement, indirect [m.] مكان تصريف غير مُباشر وب سایت arabterm.org
discharge stack دودکش تخلیه Schmutzwasserfallleitung [f.] descente pour les eaux أنبوب رأسي لمياه الصرف وب سایت arabterm.org
discharge unit (DU) واحد تخلیه Anschlusswert (AW) [m.] unité de raccordement [f.] مُعامِل الصرف وب سایت arabterm.org
disinfection ضد عفونی/ گند زدائی Desinfektion [f.] désinfection [f.] تطهير وب سایت arabterm.org
dispersing agent عامل پراکنش Dispergiermittel [n.] agent de dispersion [m.] عامِل مُشتِّت وب سایت arabterm.org
dispersion پراکنش Dispersion [f.] dispersion [f.] تَشتُّت وب سایت arabterm.org
disposal / removal / wastes, radioactive – storage of دفع/ حذف /فاضلابها، مواد زائد، رادیواکتیو - ذخیره Beseitigung [f.] élimination [f.] / évacuation [f.] استبعاد وب سایت arabterm.org
disposal route مسیر دفع Entsorgungsweg [m.] filière d'élimination [f.] طُرُق تصريف النُّفايات وب سایت arabterm.org
distribution network شبکه توزیع Leitungsnetzwerk [n.] réseau de conduites [m.] شبكة نقل وتوزيع وب سایت arabterm.org
diurnal variation تغییر روزانه Tagesgang [m.] variations diurnes تَغَيُّر التَصريف في اليومي وب سایت arabterm.org
domestic sanitary appliance تأسیسات فاضلاب خانگی Entwässerungsgegenstand, häuslicher [m.] appareils sanitaires domestiques [m.] تجهيزات الصرف الصحيّ المنزليّ وب سایت arabterm.org
domestic sewage treatment system/plant تأسیسات/ سیستم تصفیه فاضلاب خانگی Hauskläranlage [f.] station d'épuration domestique [f.] وحدة مُعالجة مياه الصرف الصحيّ المنزلية وب سایت arabterm.org
dosing device; dosing feeder دستگاه تزریق، منبع تغذیه کننده Dosiereinrichtung [f.] dispositif de dosage; dispositif doseur جهاز مُعايَرة وب سایت arabterm.org
dosing station ایستگاه تزریق Zugabestelle [f.] point d’application [m.] محطة التجرع وب سایت arabterm.org
double-deck settling basin حوض ته نشینی دوطبقه Absetzbecken, zweistöckiges [n.] décanteur à double étage [m.] حَوْض ترسيب مُكوَّن من طابقين وب سایت arabterm.org
downward slope شیب رو به پایین Geländegefälle [n.] pente descendante انحدار الأرض وب سایت arabterm.org
drainage area / water catchment area / recharge area محدوده زهکشی/ محدوده حوضه آبریز/ منطقه تغذیه مجدد Wassereinzugsgebiet [n.] bassin hydrographique [m.] مستجمع صرف وب سایت arabterm.org
drainage, artificial زهکش، مصنوعی Entwässerung, künstliche [f.] drainage, artificiel [m.] صَرْف صناعيّ وب سایت arabterm.org
drainage ditch کانال زهکش Abflussrinne [f.] rigole d'évacuation مجرى تصريف وب سایت arabterm.org
drainage, open channel كانال روباز زهكشی Grabenentwässerung, offene [f.] assèchement de fossé, ouvert [m.] صَرْف بواسطة خندق مكشوف وب سایت arabterm.org