حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Outliers
آلمانی -
فرانسوی Valeurs singulières
عربی -
فارسی مقادیر یاغی
توضیحات دریک نمونه از مشاهدات ممکن است اندازه تعداد معدودی از افراد نمونه از اندازه افراد دیگرچنان دور باشند که مسبب پیش آمدن این سئوالات بشوندکه آیا آن افرادمتعلق به جامعه دیگرنیستند؟ یا روش نمونه‌گیری ما ناقص نیست ؟ این چنین مقادیر رامقادیر یاغی‌(outliers) می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت