حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Ordered series
آلمانی -
فرانسوی ‌Série ordonnée
عربی -
فارسی سری مرتب شده
توضیحات 1- مجموعه‌ای از مقادیر یک متغیر تصادفی را که در زمان یا مکان یک رشته طبیعی تشکیل‌می‌دهند سری مرتب شده می‌نامند.
2- مجموعه‌ای از مقادیر یک متغیر تصادفی را که به طریقه مخصوصی که به مقادیر آن‌ها بستگی‌دارد مرتب شده‌اند سری مرتب شده نامند. مثلا یک سری که ازکوچکترین مقدار تا بزرگترین‌ مقدار یا از نزدیکترین مقدار موجود تا دورترین مقدار موجود مرتب شده است سری مرتب شده‌ نامیده می‌شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت