حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Observable variable, Observations
آلمانی -
فرانسوی orVariable observable ou Observations
عربی -
فارسی متغیر مشاهده‌شدنی یا مشاهدات
توضیحات متغیری را که مقادیری ازآن می‌توانند مستقیماً مشاهده شوند متغیر مشاهده شدنی نامند. حقایق ‌به دست آمده پایه‌ای هرتحقیق آماری مشاهدات نامیده می‌شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت