حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Index number
آلمانی -
فرانسوی Nombre indice
عربی -
فارسی عدد شاخص
توضیحات یک مقیاس آماری است به‌منظور نشان دادن تغییرات مقادیر یا اقلام یک سری از داده‌ها برحسب قسمتی از همان داده‌ها که به‌عنوان پایه انتخاب شده است‌.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت