حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Non-orthogonal(data)
آلمانی -
فرانسوی Donnèes statistiquement dèpendantes
عربی -
فارسی غیرمتعامد یا داده‌ها
توضیحات داده‌ها را غیر متعامد گویند اگر برآوردهایی که به وسیله آن‌ها برای اثرات مختلف به دست می‌آید از یکدیگر مستقل نباشند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت