حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Law of errors
آلمانی -
فرانسوی Loi de fréquence des erreurs
عربی -
فارسی قانون اشتباهات
توضیحات به‌شماره ‌255 مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت