حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Law of large numbers
آلمانی -
فرانسوی Loi des grands Nombres
عربی -
فارسی قانون اعدادبزرگ
توضیحات هرچه بزرگی نمونه بیشتر باشد تغییرات و اشتباه نمونه‌گیری برآوردهاکمتر می‌شود در حساب‌احتمالات این حقیقت به وسیله قانون اعداد بزرگ بیان می‌شود بشرح زیر:
اگر(kx) یک دنباله ازمتغیرهای مستقل بایک توزیع مشترک باشدو اگر μ=E(xk) موجود باشدبرای هر Σ>0 وقتی که n به سمت بینهایت میل کنداحتمال P(|(x1+...xn)/n-μ|>ε) به سمت‌صفر میل می‌کند.
این قانون باین صورت برای اولین بارتوسط خین چین درسال 1929 بیان شده است‌.
این قانون همچنین بفرم کلی‌تر زیر نیز بیان می‌شود.
اگر(xk) یک دنباله ازمتغیرها با امیدهای ریاضی kμ باشد قانون اعداد بزرگ به فرم کلاسیک‌
شرایطی را که تحت آن شرایط مقدار(1/n) Σ(i=1,n)(xk-μk) با احتمال معین به سمت صفر میل‌می‌کند معین می‌کند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت