حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Sampling error
آلمانی -
فرانسوی d'échantillonnage Erreur
عربی -
فارسی اشتباه نمونه‌گیری
توضیحات آن قسمت از اختلاف بین مقدارحقیقی یک پارامتر و یک برآورد آن‌را که در نتیجه نمونه‌گیری‌حاصل می‌شود اشتباه نمونه‌گیری می‌نامند. این اشتباه ازکلیه اشتباهات ناشی از انتخاب ناقص یا اریب بودن برآوردیا اشتباه مشاهده‌ای و یادداشت برداری و غیره مجزا است‌. مجموعه اشتباهات‌ نمونه‌گیری در کلیه نمونه‌های ممکن هم اندازه تولید توزیع نمونه‌گیری آماری را می‌کند که به کمک‌آن ممکن است مقادیر اصلی را برآورد کرد.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت