حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Sampling distribution
آلمانی -
فرانسوی d'échantil Distribution lonnage
عربی -
فارسی توزیع نمونه‌گیری
توضیحات توزیع نتایج برآوردهای حاصل شده از تمام نمونه‌های ممکن یک طرح نمونه‌گیری معین را توزیع نمونه‌گیری آن برآوردها می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت