حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Sample size
آلمانی -
فرانسوی Effectif d'un échantillon
عربی -
فارسی بزرگی نمونه
توضیحات تعداد واحدهایی از یک جامعه که بایدبه عنوان نمونه مورد اندازه‌گیری و تحقیق قرار گیرند بزرگی‌نمونه نامیده می‌شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت