حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Finite population
آلمانی -
فرانسوی Population finie
عربی -
فارسی جامعه محدود
توضیحات جامعه‌ای از افراد را که ازنظر تعداد محدود می‌باشند جامعه محدود می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت