حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Conversion factor
آلمانی -
فرانسوی Coefficient de conversion
عربی -
فارسی ضریب تبدیل
توضیحات ضریبی است که باید در مقدار عددی یک کمیت که در یک سیستم واحدها محاسبه شده است ‌ضرب شود تا مقدار عددی آن کمیت در سیستم واحدهای دیگری به دست آید.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت