حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Systematic error
آلمانی -
فرانسوی Erreur systématique
عربی -
فارسی اشتباه سیستماتیک
توضیحات 1- اشتباهی است که مقدارش فقط در صورت تغییر شرایط آزمایش تغییر می‌کند و چنانچه ‌شرایط آزمایش تغییر نکند هم از نظر مقدار و هم از نظر علامت بدون تغییر باقی می‌ماند. در یک‌سری از اندازه‌گیری‌ها اثرات اشتباهات سیستماتیک با یکدیگر جمع می‌شوند.
2- اشتباهی است که برخلاف اشتباه تصادفی ناشی از علل قابل تعیین می‌باشد مانند اشتباه‌ شخصی یا اشتباه اسبابی و به یک مفهوم دیگر اشتباهی است که برخلاف اشتباه تصادفی اریب‌ است یعنی دارای توزیعی با میانگین مخالف صفرمی‌باشد. به‌شماره ‌28 مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت