حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Residual error
آلمانی -
فرانسوی Erreur résiduelle
عربی -
فارسی اشتباه مانده‌
توضیحات در یک سری از مشاهدات که مقادیر آن برای اشتباهات سیستماتیک معلوم تصحیح می‌شوند، تفاوت بین هر مقدار مشاهده شده و مقدار تصحیح شده نظیر آن را اشتباه مانده می‌نامند در عمل‌همان اشتباهات مانده هستند که در محاسبه اشتباه محتمل دخالت داده می‌شوند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت