حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Probable error
آلمانی -
فرانسوی Erreur probable
عربی -
فارسی اشتباه محتمل
توضیحات اشتباه محتمل نشانه دقتی است که در یک سری اندازه‌گیری‌ها از یک شیئی معین به دست آمده‌ است‌.
به‌شماره‌180 مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت