حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Error of observation
آلمانی -
فرانسوی Erreur d'observation
عربی -
فارسی اشتباه مشاهده
توضیحات اشتباه ناشی از نقص در روش مشاهده کردن یک کمیت را اشتباه مشاهده گویند خواه این اشتباه‌در نتیجه نقص اسباب اندازه‌گیری و خواه ناشی از عوامل انسانی باشد.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت