حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Observation error
آلمانی -
فرانسوی Erreur thèorique d'observation
عربی -
فارسی مقداراشتباه‌مشاهده
توضیحات تفاوت بین مقدار مشاهده شده یک کمیت و مقدار حقیقی یا مقدار ایده‌آل آن را مقدار اشتباه‌ مشاهده گویند. مقدار اشتباه هر مشاهده از اشتباهات تصادفی و اشتباهات سیستماتیک یا ترکیب‌آن‌ها به وجودمی‌آید. علامت جبری مقدار اشتباه مشاهده از روی معادله زیر معین می‌شود:
(مقدار حقیقی‌) - (مقدار مشاهده شده‌) - (مقدار اشتباه‌)
علامت اشتباه همیشه مخالف تصحیح متناظر با آن است‌.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت