حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Instrumental error
آلمانی -
فرانسوی Erreur instrumentale
عربی -
فارسی اشتباه اسبابی
توضیحات اشتباه سیستماتیکی را که به‌علت ناقص بودن اسباب اندازه‌گیری رخ می‌دهداشتباه اسبابی ‌می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت