حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Experimental error
آلمانی -
فرانسوی Erreur expérimentale
عربی -
فارسی اشتباه آزمایشی
توضیحات به طور کلی هر اشتباهی را که در یک آزمایش رخ می‌دهد خواه ناشی از تغییرات تصادفی خواه‌ اریبی باشد اشتباه آزمایشی نامند. به‌ویژه این اصطلاح برای اشاره به تغییرات تصادفی اصلی و معمولی که در نتیجه تکرار آزمایش مورد انتظار هستند به‌کار می‌رود در حالت اخیر اشتباه شامل‌اشتباهات واقعی ناشی از بدی طرح یا نواقص قابل اجتناب در تکنیک یا محاسبات نمی‌باشد.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت