حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Average error
آلمانی -
فرانسوی Erreur moyenne
عربی -
فارسی اشتباه متوسط
توضیحات میانگین قدرمطلق‌های کلیه اشتباهات را اشتباه متوسط گویند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت