حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Error, or Absolute error
آلمانی -
فرانسوی Erreur,ou Erreur ‌absolue
عربی -
فارسی اشتباه‌یااشتباه مطلق
توضیحات تفاوت بین مقدار به دست آمده ‌(یعنی مقدار مشاهده شده یا محاسبه شده‌) یک کمیت با مقدار واقعی یا امید ریاضی آن‌را اشتباه می‌نامند. بدیهی است که علامت اشتباه ممکن است مثبت یا منفی ‌باشد.
اشتباه بدون در نظرگرفتن علامت را اشتباه مطلق می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت