حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Personal error
آلمانی -
فرانسوی Erreur personnelle
عربی -
فارسی اشتباه شخصی
توضیحات اشتباهی است که علت آن ناتوانی مشاهده کننده از مشاهده مقادیر مورد اندازه‌گیری به طور دقیق‌است اگر اشتباه شخصی سیستماتیک باشد آن‌را اشتباه سیستماتیک شخصی می‌گویند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت