حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Personal equation
آلمانی -
فرانسوی Erreur personnelle Systématique
عربی -
فارسی معادله شخصی
توضیحات عبارت است ازمقدار اشتباه سیستماتیکی که در مشاهدات رخ می‌دهد و ناشی ازصفات‌اختصاصی مشاهده کننده می‌باشد مقدار آن عبارت است از تفاوت بین مقدار حقیقی و عدد نادرست مشاهده شده‌.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت