حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Stochastic, Probabi listic, or Random
آلمانی -
فرانسوی Stochastique
عربی -
فارسی استوکاستیک‌یااحتمالی یا تصادفی
توضیحات 1- برخلاف علیت سیستماتیک یک نظریه احتمالی‌ (یا استوکاستیک‌) یا تصادفی نظریه ایست‌که فقط نسبت هر دسته از مشاهدات همجنس را که در دفعات زیاد رخ می‌دهد پیشگویی می‌نماید. به‌شماره‌23 مراجعه شود.
2- صفت «احتمالی» (استوکاستیک‌) دلالت بر وجود یک متغیر تصادفی می‌کند برای مثال یک‌پروسیس احتمالی ‌(پروسیس استوکاستیک‌) پروسیسی است که درآن یک عنصر تصادفی وجود داردبرعکس پروسیس علی که فاقد هرگونه عنصر تصادفی است‌.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت