حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Systematic deterministic
آلمانی -
فرانسوی Déterminisme systématique
عربی -
فارسی علیت سیستماتیک
توضیحات نظریه ایست که چگونگی وقوع هر مشاهده را دقیقاً پیشگویی می‌کند برخلاف مفهوم احتمالی و تصادفی‌که فقط نسبت هر دسته از مشاهدات همجنس نسبت به‌کل مشاهدات را پیشگویی می‌نمایدبه‌شماره مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت