حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Primary observations or Primary statistics
آلمانی -
فرانسوی Observations primaires ou Paramètres primaires
عربی -
فارسی مشاهدات اولیه یا آمارهای‌اولیه
توضیحات مشاهدات اولیه همان مشاهدات اصلی یا مشاهدات نمونه‌ای می‌باشد. به‌شماره‌49 مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت