حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Derived statistic Servation
آلمانی -
فرانسوی Paramètre déduit d'observation
عربی -
فارسی آمارمشتق شده
توضیحات آماری است که در نتیجه یک عمل محاسباتی روی مشاهدات یا آمارهای خام به دست آمده است‌.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت