حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Datum
آلمانی -
فرانسوی Elément de référence
عربی -
فارسی داده‌یاعنصرمراجعه یا مبنا
توضیحات 1- هر کمیت عددی یا هندسی و یا مجموعه‌ای از چنین کمیت‌ها را که ممکن است به‌عنوان‌مرجع یا پایه برای سایر کمیت‌ها به‌کاربرد، را عنصر مراجعه می‌نامند.
2- به‌شماره‌4756 مراجعه شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت